El PROJECTE LINGÜÍSTIC defineix:

La llengua catalana, com a vertebradora de l’ensenyament, com a llengua vehicular i d’aprenentatge, i com a llengua de l’àmbit administratiu i de comunicació del centre.

El tractament global de les llengües curriculars (catalana, castellana, anglesa i francesa) en els processos d’ensenyament i aprenentatge per tal que  els nostres alumnes esdevinguin competents lingüísticament.

 El Projecte Lingüístic  concreta el tractament de les diferents llengües a les diferents etapes en les següents accions:

LLENGUA CATALANA

Ed Infantil

 Inici a la lectoescriptura amb el mètode “Ludilletres”

Educació Primària

Els alumnes treballen 4h setmanals de l’aprenentatge de ll. catalana

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Tractament de manera integrada d’ambdues llengües.

6h setmanals

 

LLENGUA CASTELLANA

Ed Infantil

Reforçar la competència oral.

Educació Primària

2,5 llengua castellana.

1h Metodologia Progrentis (Programa desenvolupat en llengua castellana de desenvolupament de destreses d’alfabetització informacional amb la que els alumnes aprenen a aprendre).

 

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

1h Metodologia Progrentis (Programa desenvolupat en llengua castellana de desenvolupament de destreses d’alfabetització informacional amb la que els alumnes aprenen a aprendre).

 

 

LLENGUA ANGLESA

El plantejament de l’aprenentatge de la Llengua anglesa com a primera llengua estrangera es centra en anar augmentant el seu ús com a llengua vehicular al llarg de l’escolaritat.

Per tal d’afavorir l´ús de la llengua amb models lingüístics nadius l’escola participa del programa d’Auxiliars de conversa des de fa molts anys. Aquesta figura possibilita el contacte amb la llengua amb una persona nativa i al mateix temps posa en situació de necessitat d’ús als alumnes. El programa atén a tots els alumnes de l’escola.

Ed Infantil

P3, P4 i P5: Inici de l’aprenentatge de la llengua anglesa (3h setmanals).

El sistema AMCO d’aprenentatge de la llengua anglesa es fonamenta en les Intel·ligències Múltiples i metodologies actives, desenvolupant la competència comunicativa dels nostres alumnes fent ús d’estratègies més innovadores com el desenvolupament de les habilitats de pensament, rutines, ús de mapes mentals i organitzadors gràfics, treball cooperatiu i realització de projectes.

 Educació Primària

El nombre d’hores que dediquen els alumnes a l’aprenentatge de la primera llengua estrangera és

2h setmanals a C. inicial

3h setmanals a CM i CS

 

A l’Educació primària els alumnes fan l’àrea de Visual i Plàstica en llengua anglesa des de 3r de Primària fins a 6è.

A més a més, es realitzen diferents Unitats didàctiques amb activitats AICLE en Coneixement del Medi.

El sistema AMCO d’aprenentatge de la llengua anglesa es fonamenta en les Intel·ligències Múltiples i metodologies actives, desenvolupant la competència comunicativa dels nostres alumnes fent ús d’estratègies més innovadores com el desenvolupament de les habilitats de pensament, rutines, ús de mapes mentals i organitzadors gràfics, treball cooperatiu i realització de projectes

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

El nombre d’hores que dediquen els alumnes a l’aprenentatge de la primera llengua estrangera és   3h setmanals a 1r, 3r i 4t. I  4h setmanals  a 2n. Optatives de reforç a 1r i 2n d’ESO.

 

A l’ESO  els alumnes fan les àrees de Visual i Plàstica i d’Educació Física en llengua anglesa a tota l’etapa.

A més a més, es realitzen diferents Unitats didàctiques amb activitats AICLE en diferents matèries.

 

En acabar l’etapa els alumnes de 4t d’ESO realitzen Estades lingüístiques a Londres (4t ESO)

 

 

LLENGUA FRANCESA

La llengua francesa és la segona llengua estrangera de la nostra escola. S’introdueix a 6è de Primària com a Activitat Complementària, 1 h a la setmana.

A l’ Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una Optativa de 1r a 4t d’ESO. 2h de 1r a 3r d’ESO i 3h a 4t.