Missió, Visió i Valors

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

 

El Col·legi Mare de Déu del Carme, té implantat un sistema de gestió de la qualitat a tots els processos i activitats relacionats amb les etapes d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria així com els serveis d’acollida i menjador. No és aplicable el punt 7.1.5 de la norma ISO 9001 per no disposar d’equips de mesura crítics i necessaris per l’activitat.

La Política de Qualitat es basa en la seva Missió i pretén assolir els reptes de la Visió.

MISSIÓ

Com a escola cristiana inspirada en l’obra del fundador de la Congregació de les Carmelites Missioneres, Francesc Palau i Quer, volem educar l’alumnat per ser capaç de donar sentit a la seva vida a través de la trobada amb si mateix, amb els i les altres, amb l’entorn i amb Déu i així arribar a ser persones compromeses en la transformació d’un món més just, humà, pacífic, solidari i sostenible.

VISIÓ DE L’APRENENTATGE

El nostre alumnat en finalitzar la seva escolaritat seran:

ͽPersones autònomes, competents i capaces de treballar de manera cooperativa en un món global.

ͽPersones amb gran capacitació digital, conscients que les eines informàtiques són claus per a la seva formació continuada però sent crítics amb els aspectes negatius que també comporten.

ͽPersones amb capacitat d’adaptació, capaces de comunicar-se amb persones diverses, en diferents idiomes, en un món multicultural i divers.

ͽPersones preparades amb una formació integral havent desenvolupat les seves capacitats físiques, intel·lectuals, socials, transcendents i afectives com a base del desenvolupament de totes les seves competències que les portin a viure en plenitud personal.

VISIÓ

L’Escola Mare de Déu del Carme volem ser reconeguts com un centre

ͽ Referent i diferenciat al Prat de Llobregat pel seu nivell de formació integral del nostre

alumnat amb els mitjans i requisits del nostre món actual canviant.

ͽAcollidor de la diversitat en el seu més ampli sentit, que ajuda a créixer a cada persona des de la seva unicitat i originalitat però en relació enriquidora amb l’altre.

ͽ Potenciador de la dimensió social del nostre alumnat basant la nostra educació en l’alteritat sent sensibles a les necessitats del món i lluitant activament per a la seva transformació i per la justícia.

ͽAfavoridor d’una educació basada en la dimensió ètica i transcendent que s’esforça en el treball de la vida interior del seu alumnat com a base del seu ésser persona conscient i compromesa en tots els aspectes de la seva vida.

ͽ Dinamitzador de les relacions de la Comunitat Educativa des de la participació, l’obertura, el respecte i diàleg en què tots els seus membres (famílies, alumnes, personal docent, personal no docent i religioses) tenen paraula i presència activa i compromesa.

ͽ Promotor de la formació permanent i l’acompanyament del seu personal com a clau de la millora contínua dels processos educatius i dels serveis.

 

VALORS

 Per aconseguir la nostra missió, com a escola evangelitzadora, seguidora del model de Jesús de Natzaret, treballem i vivenciem els valors cristians i humans com a pilars de la formació

integral del nostre alumnat.

ͽ RESPECTE: Fomentant una actitud de senzillesa, llibertat i acollida. Afavorint la capacitat d’escoltar, dialogar i afavorir l’expressió lliure d’idees i creences. Impulsant actituds obertes a les aportacions d’altres cultures i rebutjant comportaments segregadors i selectius de qualsevol tipus , creant espais de tolerància, respecte i pau que porten al coneixement, acceptació i valoració de cada individu amb les seves diferències, qualitats i limitacions.

ͽ CULTIU DE LA INTERIORITAT: cultivant l’interior com a espai de la descoberta d’un mateix, de l’altre i de Déu que porta a una manifestació exterior d’alegria i pau sinceres viscudes des del descobriment del transcendent en un mateix, en els altres i en la natura.

ͽ FOMENTAR LA SOLIDARITAT I LA JUSTÍCIA : sent sensibles a les necessitats dels altres, ser capaços d’oferir ajuda implicant-se personalment, educant l’alumnat des de la perspectiva d’un món global i interconnectat en què es necessiten persones responsables que optin per l’eradicació de les injustícies que el regeixen.

ͽ RESPONSABILITAT I ESFORÇ: fomentant la responsabilitat i l’esforç del nostre alumnat com a eix per al seu creixement integral i la seva maduració sent capaços de conduir la seva pròpia vida treballant per fer realitat el Regne de Déu en la nostra societat.

Per a garantir-ho, la direcció de centre es compromet a:

  • Complir els objectius establerts i els requisits legals i reglamentaris que són d’aplicació.
  • Potenciar la millora contínua i la orientació al client
  • Revisar i divulgar la política de qualitat al personal del centre.

 

Tota l’organització del centre en general i la direcció en particular, accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat, i revisant, quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir millor la missió que tenim encomanada.

 

EQUIP DIRECTIU, 21 d’abril de 2021