Fes click aquí per entrar…

 

QUÈ ÉS EL GEP?

Aquest projecte s’inicia a la nostra escola aquest curs 2018-2019.

El GEP o Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En aquest programa volem millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. La nostra escola formarà part d’aquest grup experimental durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Els objectius generals del programa són promoure l’aplicació a l’aula de metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE); fomentar el desenvolupament de projectes interdisciplinars en llengua estrangera, i oferir pautes per a l’organització educativa i el disseny curricular. A través del GEP també es vol reforçar el treball cooperatiu entre el professorat, fomentar la innovació educativa i promoure l’intercanvi de bones pràctiques entre els centres educatius participants.

Els objectius específics del GEP són, d’acord amb els diferents col·lectius a qui s’adreça, els següents:

Alumnat:

– Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera.

– Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals).

– Fomentar el treball cooperatiu i per projectes.

– Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre).

Professorat:

– Incorporar en la docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes.

– Reforçar el treball cooperatiu.

– Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió.

– Desenvolupar projectes globals de caràcter transversal.

– Augmentar la competència en llengua estrangera.