Educació Primària

 

 

El nen/a d’Educació Primària

En aquesta etapa els nens i nenes consoliden la seva identitat, comencen a tenir consciència de les seves capacitats i limitacions i perceben la seva situació en el medi social i cultural.

En aquesta etapa s’observen grans canvis a nivell emocional, psicomotriu, cognoscitiu i social. Els canvis a nivell emocional, des dels grans canvis d’humor en els nenes del cicle inicial fins a un progressiu control emotiu al llarg dels cicles mitjà i superior.

A nivell psicomotriu, el moviment és un dels instruments de coneixement del propi cos i en els darrers anys es caracteritza per la reflexió i interiorització d’aquest.

Des d’un punt de vista intel·lectual, els alumnes d’aquesta etapa raonen sobre situacions o objectes concrets que els són coneguts i familiars. Al llarg de l’etapa es desenvolupen comportaments que manifesten la curiositat intel·lectual, l’acceptació de la necessitat d’observar característiques de la realitat i d’altres que afavoreixen l’apropament al món de la ciència. A nivell social al llarg de l’etapa el nen/a va evolucionant fins a sentir que el grup és un lloc ideal per perfilar i perfeccionar tota la seva motivació vers el coneixement i en les relacions socials.

Concrecions del projecte Educatiu a l’etapa d’Educació primària

APRENDRE A SER

 • Sessions de convivència grupal.
 • Acompanyament individualitzat.
 • Programa Filosofia 3/18 des de 1r d’EP.
 • Activitats transversals:

Educació emocional: Posem paraules a les nostres Emocions i sentiments per tal de conèixer-nos millor i poder expressar i gestionar el que sentim.

Educació per la mobilitat segura: ser responsables com a ciutadans o conductors quan anem pel carrer.

Educació per la pau i la solidaritat: activitats encaminades a ser persones de pau i amb empatia per atendre les necessitats dels altres.

Educació ambiental: Tot un seguit d’activitats per  a esdevenir persones més responsables amb el nostre medi.

Educació per a la higiene i la salut.

Treball de les CCBB de l’àmbit dels valors: autonomia, responsabilitat, esforç, respecte, diàleg…

 • Sessions d’interioritat: Escolta’t.
 • Campanyes i activitats proposades des del departament d’animació cristiana.
 • Desenvolupament del PAT (Pla d’acció tutorial).
 • Participació ciutadana: Consell dels infants.

 

APRENDRE A FER i A CONÈIXER

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

 • Lectura en totes les seves dimensions: aprendre a llegir, aprendre per saber i aprendre per gaudir.
 • Moment del conte per apropar-nos a la literatura infantil i juvenil, per conèixer autors importants i per treballar valors i emocions.
 • Treball de les diferents dimensions del llenguatge: comunicació oral, expressió escrita, comprensió lectora, literària, plurilingüe.
 • Expressió oral: Explicació de temes, debats argumentats, representacions teatrals, jocs lingüístics tot sabent escoltar i respectant les opinions dels altres.
 • Interpretació, creació i memorització de poemes, cançons i ritmes musicals.
 • Tasques presentades en diferents suports: taller audiovisual.
 • Participació en propostes externes de concursos d’escriptura.
 • Aprenentatge entre iguals: padrins de lectura.
 • Treballs interdisciplinars.
 • Dos mestres a l’aula en algunes sessions per afavorir un seguiment més individualitzat.
 • Programa Progrentis en llengua castellana de desenvolupament de destreses d’alfabetització informacional amb la que els alumnes aprenen aprendre. 

 

 

 

 • Llengua estrangera:
 • Anglès mètode AMCO. Parteix d’una seqüenciació cíclica de continguts amb rutines diàries, discriminació auditiva i reforç visual tot potenciant les habilitats de pensament.
 • 2h setmanals a CI i 3h setmanals a CM i CS.
 • 1h setmanal de medi natural a 6è en llengua anglesa.
 • 1 unitat didàctica de medi natural a 5è en llengua anglesa.
 • Plàstica en anglès a tota la Primària.
 • Time for English per practicar les habilitats comunicatives.
 • Francès 1h setmanal a 6è.
 • Assistència a obres de teatre en llengua anglesa.
 • Auxiliar de conversa a tota la primària.
 • Participació en el programa GEP (Grup d’experiències plurilingües) del departament d’ensenyament.

ÀMBIT CIENTÍFICO-MATEMÀTIC

 • Inici del mètode EMAT a Cicle inicial. Programa didàctic basta en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels nens i nenes.
 • Bits de taules de multiplicar a CM.
 • Rutines matemàtiques. (Rutines diàries de numeració i càlcul).
 • Utilització de jocs matemàtics.
 • Aprenentatge basat en la manipulació per arribar a la representació.
 • Participació en les proves Cangur (5è i 6è EP)
 • Integració del treball lògic-matemàtic a les diferents àrees del currículum.
 • Activitats pràctiques relacionades amb els continguts que es treballen.
 • Ús del mètode científic: Experimentació.
 • Participació en el concurs RecerKids (6è).
 • Sortides d’un dia relacionades amb el currículum.
 • Xerrades de persones expertes en diferents temes.
 • Treballs interdisciplinars.
 • Treball per projectes.
 • Dos mestres a l’aula en algunes sessions.

ÀMBIT RELIGIÓ:

 • Donem a conèixer la religió catòlica perquè els alumnes entenguin i integrin els valors, actituds i vivències cristianes.
 • Donem a conèixer la resta de religions perquè valorem la seva importància en la societat i fomentem el respecte des del coneixement d’aquestes.
 • Participació en el concurs bíblic.

ÀMBIT ARTÍSTIC

 • Percepció i valoració de la realitat artística (visual i sonora) de l’entorn.
 • Foment de la creativitat.
 • Coneixement d’artistes plàstics i compositors, tècniques o estils i obres.
 • Treball de tècniques plàstiques
 • Participació en concursos de dibuix: BBVA.
 • Participació en la Cantània (5è).
 • Participació en la “Cantata” (6è).
 • Visita al Palau de la Música i assistència a un concert.
 • Danses per a treballar les audicions i cançons o pel plaer de dansar.
 • Creació musical pròpia individual o en grup.
 • Utilització de diferents instruments, eines i tècniques per a la interpretació, producció i creació artística.
 • Interpretació amb flauta de diferents cançons i com a eina per entendre els diferents conceptes musicals.

ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA

 

 • Activitat de natació a 1r EP.
 • Activitats individuals: consciència corporal i possibilitats personals.
 • Activitats col·lectives: normes i respecte , habilitats socials en la resolució de conflictes, presa de decisions….
 • Sensibilització cap a una educació física per la vida promocionant hàbits saludables.
 • Utilització del  joc motor per a conèixer diferents esports individuals i d’equip així com per millorar les qualitats físiques bàsiques , habilitats motrius bàsiques i específiques.
 • Treball dels valors implícits en la pràctica esportiva ( esforç, superació, respecte…)
 • Pràctica d’activitats físiques vinculades a l’entorn ( visitem pistes atletisme CEM Sagnier , el Gimnàs  Nippon tot coneixent el judo… ).
 • Treball per a la millora de la comunicació de vivències, emocions…mitjançant els recursos expressius del propi cos ( teatre, dansa)
 • Treballs interdisciplinars amb altres àrees.
 • Treball cooperatiu
 • De manera transversal es treballa a totes les àrees:

ÀMBIT DIGITAL:

 • Ús de la plataforma escolar.
 • Ús d’ ordinadors i tauletes en diferents àrees.
 • Aules equipades amb canons i pantalles.
 • Robòtica: 1h setmanal:

 

A cicle inicial Iniciació a l’ús de les Bee-Bots que són un  punt de partida per al control de l’ensenyament, el llenguatge direccional, girs, lateralitat i altres conceptes espacials bàsics. És una eina per a activitats interdisciplinars i amb ella és possible l’aprenentatge significatiu basat en el joc. 

A cicles mitjà i superior l’objectiu principal és que els alumnes comprenguin el sentit de programar, la importància de seguir els passos detalladament per a aconseguir que el robot faci el que li demanem. Tot això es treballa mitjançant l’ús de les plaques Micro:Bit i programari com l’Scratch i altres programes adients per al treball de la programació i la seqüenciació.

 • Desenvolupament del Pla TAC on estan descrites les actuacions que es duen a terme.

 

ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE:

 • Fomentem en els alumnes la reflexió envers el que fan:

Autoavaluació, coavaluació i metacognició.

 • Treball cooperatiu.
 • Reflexió a l’entorn del treball individual.
 • Aprenentatge entre iguals.

APRENDRE A CONVIURE

 • Sessions de convivència que afavoreixin les bones relacions i la cohesió del grup-classe, fomentant el sentiment de pertinença al grup.
 • Colònies de 3 dies a 2n, 4t i 6è.
 • Convivències d’un dia a 5è i 6è.
 • Servei de mediació de conflictes( amb mirada restaurativa , amb Cultura del Pau)
 • Activitats transversals:

Per conviure amb igualtat: sensibilització en clau de gènere.

Educació per la pau i la solidaritat.

Per conviure amb respecte.

Per conviure-hi amb responsabilitat: E. Viària.

Convivim amb la diversitat: tallers realitzats amb col·laboració del centre Rubricatus.`

 • El joc de taula a l’hora del pati.
 • Desenvolupament del PAT (Pla d’acció tutorial).