Educació infantil

 

Educació Infantil Mare de Déu del Carme El Prat de Llobregat

 

El nen/a d’Educació Infantil

L’educació infantil és l’etapa en que l’infant perfecciona la seva capacitat d’anàlisi perceptiva, així com les habilitats sensòrio-motrius. El nen/a abandona progressivament el seu egocentrisme a mesura que va augmentant la quantitat i la qualitat de la seva participació social, de jocs solitaris passa a jocs cooperatius i desenvolupa la funció simbòlica.
L’infant pregunta i es pregunta, prediu resultats i gaudeix del descobriment del món que l’envolta, construeix la noció d’objecte i estableix relacions, correspondències i comparacions entre aquests.
Fa contínuament processos d’assimilació i acomodació. Així mateix fa un ajust fonològic, augmenta el lèxic i millora la seva creativitat sintàctica, i l’enunciat de frases, passant de les simples a d’altres estructures més complexes. 

Els nens i nenes utilitzen el cos i el moviment per a explorar el món que els envolta. Les estones de psicomotricitat són molt importants per al seu desenvolupament físic, emocional i social.

A les sessions de psicomotricitat hi ha estones que són lliures i posen en funcionament la creativitat i la imaginació a través de l’exploració de diferents materials. En aquestes propostes obertes es respecten les preferències a l’hora de triar, reforçant les conquestes individuals que fan avançar els nens i nenes en el camí cap a la seguretat i l’esforç. També hi ha estones més dirigides on potenciem un concepte concret que volem treballar del currículum, com nocions espaials (davant/darrera) o continguts que es porten a terme en el projecte de l’aula a través de sessions de centre d’interés. Els materials de psicomotricitat afavoreixen a millorar les habilitats motrius de coordinació, equilibri i anar consolidant la seva lateralital.

La nostra metodologia es basa en els principis del socioconstructivisme, partint dels aprenentatges significatius i funcionals, que, amb un clar enfocament globalitzador possibilitin l’adquisició de nous aprenentatges com a base d’una formació permanent.

Concrecions del projecte Educatiu a l’etapa d’Educació Infantil

APRENDRE A SER

 • Espais (ambients experimentació, ambients de teatre, ambients matemàtic- lògic, ambients de traç i ambients de creació artística) amb grups de nens i nenes de P4 i P5 barrejats.
 • Twins: treball cooperatiu per parelles.
 • Taller de conte: A partir dels contes posem paraules, imatges, dibuixos… a les pròpies emocions i sentiments per poder expressar com ens sentim i anar gestionant el què sentim.
 • Activitats transversals:

Educació per a la mobilitat segura: ser responsables com a ciutadans quan anem pel carrer i coneixedors dels elements bàsics de la seguretat viària.

Educació ambiental: Activitats per fomentar l’hàbit d’observar la natura i potenciar actituds de respecte.

Educació per a la higiene i salut: activitats relacionades per descobrir, conèixer i controlar el nostre cos i adquirir hàbits bàsics de salut i benestar.

Educació per enriquir-se personalment: familiaritzar-se amb les arts escèniques i tradicions culturals. Promoure el gust per la lectura entre els infants i les seves famílies.

 • Sessions d’interioritat: Escolta’t.
 • Campanyes i activitats proposades des del departament d’animació cristiana.
 • Desenvolupament del PAT (Pla d’acció tutorial).

APRENDRE A FER i A CONÈIXER

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

 • Utilització de varietat de materials i jocs per apropar i implicar als infants en el procés de descoberta i comprensió del funcionament del codi escrit.
 • Projecte Ludilletres. Treball de la lectoescriptura basat en les intel·ligències múltiples i emocional, desenvolupament neurològic, aprenentatge cooperatiu i manipulatiu, cultura de pensament, creativitat i joc.
 • En algunes sessions hi ha dos o més mestres a l’aula per afavorir un seguiment més individualitzat del nen o nena.
 • Aprenentatge entre iguals: padrins de lectura (2n amb P3)
 • Expressió oral: activitats a la rotllana, representació de contes, memorització de poemes i cançons…
 • Glifing: entrenament sistemàtic de la lectura que es realitza mitjançant un programa informàtic de format lúdic.
 • Juguem amb lletres.
 • Maletes viatgeres.

Llengua estrangera:

 • Inici de l’anglès a P3 amb el mètode AMCO. Parteix d’una seqüenciació cíclica de continguts amb rutines diàries, discriminació auditiva i reforç visual tot potenciant les habilitats de pensament.
 • Anglès a P3, P4 i P5 en franges d’hora sencera
 • Auxiliar de conversa
 • Assistència a obres de teatre en llengua anglesa.

ÀMBIT CIENTÍFICO-MATEMÀTIC

 • Material d’Axioma basat en penso, experimento i construeixo.
 • Treball per projectes.
 • Sortides d’un dia.
 • Bits d’Intel·ligència són un mètode didàctic que milloren l’atenció, faciliten la concentració i desenvolupen i estimulen el cervell, la memòria i l’aprenentatge. Es basa en mostrar informació visual i auditiva de forma concisa i ràpida, mitjançant targetes d’informació. 

ÀMBIT RELIGIÓ

 • Donem a conèixer que Jesús va néixer a Betlem i és amic de tots i ens estima.
 • Donem a conèixer que la Mare de Déu és la Mare de Jesús i també Mare de tots els cristians, els quals formen una gran família.
 • Respectar les persones i coses del seu voltant, tenir-ne cura i preocupar-se per elles, com Jesús ha fet i ens ensenya a fer.

ÀMBIT ARTÍSTIC

 • Danses per a treballar les audicions i cançons o pel plaer de dansar.
 • Creació musical pròpia individual, per twins o en grup.
 • Utilització de diferents instruments, materials, eines i tècniques per a la interpretació, producció i creació artística.
 • Taller creatiu.

ÀMBIT PSICOMOTRIU

De manera transversal es treballa a totes les àrees.

 • Activitats individuals: iniciació a la consciència corporal, descoberta d’un mateix i possibilitats personals.
 • Activitats col·lectives o per twins: descoberta de l’altre, normes i respecte , habilitats socials en la resolució de conflictes, presa de decisions….
 • Jocs Psicomotrius
 • Jocs dirigits
 •  
 • Desdoblament dels grups de P3 a l’hora de Psicomotricitat.
 • Treball dels valors implícits de la psicomotricitat ( esforç, superació, respecte…)

ÀMBIT DIGITAL:

 • Ús de la plataforma escolar.
 • Ús dels ordinadors, tauletes i pissarra digital en els diferents llenguatges (verbal, matemàtic i plàstic)
 • Programa Ninus: realització de diferents tipus d’activitats interactives on l’eina digital interactura amb el propi cos.
 • Robòtica: 1h setmanal. Iniciació a l’ús de les Bee-Bots que són un  punt de partida per al control de l’ensenyament, el llenguatge direccional, girs, lateralitat i altres conceptes espacials bàsics. És una eina per a activitats interdisciplinars i amb ella és possible l’aprenentatge significatiu basat en el joc. 
 • Desenvolupament del Pla TAC on estan descrites les actuacions que es duen a terme.

ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE:

 • Iniciació a la reflexió envers el que fan:

Autoavaluació, coavaluació i metacognició.

 • Treball per twins
 • Aprenentatge entre iguals.

APRENDRE A CONVIURE

 • Activitats i jocs de convivència per afavorir les bones relacions entre twins i entre el grup-classe.
 • Activitat de “Fem rotllana”
 • Racons de jocs.
 • Activitats transversals:

Conviure amb responsabilitat: E. Viària, l’amic policia

Convivim amb la diversitat: tallers realitzats amb col·laboració del centre Can Rigol.

 • Desenvolupament del PAT (Pla d’acció tutorial)