ESO

 

ESO Mare de Déu del Carme

 

El noi/noia de Educació Secundària

 

Els nois i les noies  experimenten en l’adolescència   una enorme transformació , una metamorfosi física i psicològica que l’adolescent ha d’afrontar per a aconseguir autonomia personal i social. Els joves necessiten superar diversos reptes:

 • Desenvolupar les capacitats cognitives i emocionals. Mentre que el nen només és capaç de pensar, manipular informació sobre continguts concrets i utilitzar una lògica elemental (classificació, numeració), l’adolescent assoleix l’últim estadi de la intel·ligència, el pensament abstracte i al coneixement reflexiu , que els permetrà assolir una nova forma de pensar i raonar sobre les coses.
 • Construir la pròpia identitat: integrar i acceptar la imatge corporal, tenir expectatives i projectes futurs. Això implica acceptar les transformacions físiques de la pubertat, redefinir les relacions familiars, aconseguir la independència emocional i la identitat sexual.
 • Adquirir noves capacitats socials (relacions amb companys d’ambdós sexes i amb els adults), una moral autònoma (acceptar els valors i comprendre les normes socials), noves relacions interpersonals (inici d’una relació de parella) i exercir un rol estudiantil o laboral.

Concrecions del Projecte Educatiu a l’etapa d’Educació Secundària

APRENDRE A SER

Amb un acompanyament personalitzat a través de:

 • Atenció tutorial:
  • Organitzada en Cotutories (3 tutors per nivell)
  • Amb diferents espais  d’acompanyament tutorial:
   • Espai de tutorial grupal.
   • Complementària d’Acompanyament, amb  atenció  dels tutors amb els seus grups base.
   • Acompanyament individual.
 • El desenvolupament de les competències personals:
  • A través del desenvolupament dels diferents àmbits del PAT:
   • Orientació personal
   • Orientació escolar/acadèmica
   • Dinamització del grup
  • A través d’espais de trobada individual:
   • Escolta’t
 • El desenvolupament de les competències socials per tal d’esdevenir  agent del canvi social:
  • Desenvolupament de metodologies cooperatives en els processos d’aprenentatge.
  • Experiències d’Aprenentatge i Servei en tots els cursos.
  • Optativa de Sostenibilitat.
  • Participant en programes externs:
   • Internet Segura, de tu a tu.
   • Programa per a  la prevenció de la violència de gènere.

 

APRENDRE A CONÈIXER I A FER

Els alumnes aprenen a conèixer i a fer en el món:

 • A través de diferents metodologies on l’alumne és protagonista del seu propi procés d’aprenentatge:
  • Aprenentatge cooperatiu.
  • Aprenentatge per projectes.
  • Aprenentatge basat en problemes.
  • Complementària “Eines per a l’aprenentatge”
 • Sent protagonista del seu procés d’avaluació:
  • Ús de les rúbriques.
  • Integrant la metacognició.
  • Sistematització de l’autoavaluació i de la coavaluació.
 • Experimentant diferents estratègies que desenvolupen la cultura del pensament (rutines de pensament i destreses) i del pensament crític.
 • De manera competencial i significativa:
  • Treball integrat de les llengües catalana i castellana.
  • Aprenentatge de les matemàtiques a partir de problemes globals i amb el desenvolupament del programa ONMAT.
 • Augmentant la seva competència en llengües estrangeres:  anglès i francès.
  • Incorporació sistemàtica de l’anglès com a llengua d’aprenentatge altres àrees (ViP, Educació Física)
  • Pràctica de la llengua oral anglesa amb l’auxiliar de conversa.
  • Projectes e-Twinning en anglès i francès
  • Estades lingüístiques a Londres
  • Facilitació per a la preparació d’exàmens oficials (anglès i francès) .
  • Participació en el concurs The Fònix.
 • Desenvolupant la competència digital:
  • Projecte 1×1: cada alumne disposa del seu dispositiu digital com a eina habitual d’aprenentatge.
  • Ús de diferents entorns digitals d’aprenentatge: plataforma Google for Education i moodle de la plataforma educativa Alèxia.
 • Expressant i creant:
  • Complementària Music and Art (preparació d’una obra musical en anglès).
  • Treballs cooperatius en Visual i Plàstica.
 • Aplicant processos propis del mètode científic per interrogar-se sobre l’entorn i cercar respostes.
  • Desdoblament de les CCNN .
  • Treball de recerca .
 • Desenvolupant projectes i resolent problemes des de l’àrea de tecnologia per poder comprendre el mon artificial que ens envolta.
 • Participant en concursos i propostes externes:
  • Proves Cangur.
  • Programa Joves i Ciència.
  • Projecte Mart XXI.

APRENDRE A CONVIURE 

Els alumnes esdevenen protagonistes  del clima de convivència a l’escola:

  • Formant-se en mediació de conflictes (complementària de mediació en 2n ESO, mediació entre iguals) .
  • Fent tutoria entre iguals.
  • Amb el programa “Internet segura, tu a tu”.
  • Prenent decisions que els afecten directament a través de la Junta de delegats i de la participació en els diferents comitès de l’escola (Solidari, Medioambiental).