DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

De manera general cal presentar

-El resguard de la sol·licitud feta telemàticament.
-Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
-DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la
persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
-DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.

Per acreditar els criteris que s’al·leguen per a la puntuació cal presentar
Per als criteris generals
Documentació acreditativa general:
a) Quan un germà/ana està escolaritzat al centre, o el pare o mare o tutor/a legal hi treballa, no s’ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.
b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball
c) ) Renda anual de la unitat familiar:
– L’original i una còpia del DNI de la persona sol•licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres.
– Quan el domicili habitual que s’al•lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol•licitant.
En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini per a la matrícula.
– Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
d) Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
e) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans.
L’original i una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33 %.

Per al criteri complementari

Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental.
Carnet vigent de família nombrosa o monoparental.