CRITERIS DE PRIORITAT EN LA BAREMACIÓ

CRITERIS DE PRIORITAT EN LA BAREMACIÓ

Per a l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen a continuació els criteris generals de prioritat, que són els següents:
• Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
• Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
o Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
o Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
o Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

• Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
• Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
• En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).
Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.