QUE PRETENEM

QUÈ PRETENEM COM A ESCOLA? DES DEL NOSTRE CARÀCTER PROPI: Una educació  integradora i oberta al transcendent. La nostra escola pertany a la congregació de les Germanes Carmelites Missioneres , que comparteixen les  línies bàsiques del seu caràcter propi i que defineix la proposta educativa de cadascuna d’elles. Segons el nostre caràcter propi, entenem que l’escola  és un lloc privilegiat  per al creixement integral de la persona, i la nostra  té com a finalitat  afavorir  el creixement i la maduració de l’alumne per formar persones capaces de construir una societat millor. Amb aquest propòsit,  en el nostre centre, volem: 1.Ajudar els alumnes a descobrir i potenciar les seves capacitats psicofísiques, intel·lectuals i afectives, i ajudar-los a acceptar les seves qualitats i limitacions. En la nostra acció educativa volem  afavorir la integració de la personalitat i potenciar totes les capacitats de l’alumne. 2.Afavorir el creixement de la dimensió social de l’alumne en impartir una educació arrelada en la cultura dels nostre temps i del nostre poble, compromesa en la promoció de la persona i en la transformació de la societat. 3.Promoure la recerca de sentit  en la vida, obrint-nos a l’esperança, mitjançant una educació ètica i transcendent. 4.Il·luminar els valors que oferim amb la llum de l’Evangeli. DES DEL TREBALL PER COMPETÈNCIES BÀSIQUES Les competències bàsiques, són  els coneixements, les destreses i les actituds que totes les persones necessiten per al seu desenvolupament personal i la seva adequada inserció a la societat i al món laboral.  Impliquen la capacitat de posar en pràctica  de forma integrada i en contextos  i situacions diferents , els coneixements,  les habilitats i les actituds personals que s’han adquirit. Per tant, tenen en compte el caràcter aplicatiu dels aprenentatges perquè s’entén que una persona «competent» ha de ser capaç de resoldre problemes del seu àmbit d’actuació. Tenen en el seu caràcter dinàmic, ja que es desenvolupen d’una manera progressiva i poden ser adquirides en situacions formatives diferents S’haurien d’haver desenvolupat en finalitzar l’ensenyament obligatori i haurien de servir de base per a un aprenentatge a llarg de tota la vida.