Projecte Educatiu

El Projecte educatiu de centre (PEC) defineix quins són els n ostres trets d’identitat, la nostra línia pedagògica i els principis que regeixen el nostre funcionament. Aquest document es complementa amb altres que concreten més com són les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), les Programacions Curriculars de Centre (PCC) i els Criteris d’Avaluació, el Pla d’Acció Tutorial (PAT), Pla d’atenció a la diversitat (PAD) Pla TAC, Projecte lingüístic o els diferents protocols d’actuació.

Missió

Com a escola cristiana inspirada en l’obra del fundador de la Congregació de les Carmelites Missioneres, Francesc Palau i Quer, volem educar l’alumne per ser capaç de donar sentit a la seva vida a través de la trobada amb si mateix, amb els altres, amb l’entorn i amb Déu i així arribar a ser persones compromeses en la transformació d’un món més just, humà, pacífic, solidari i sostenible.

Visió de l’aprenentatge

Els nostres alumnes en finalitzar la seva escolaritat seran:

ͽPersones autònomes, competents i capaces de treballar de manera cooperativa en un món global.
ͽPersones amb gran capacitació digital, conscients que les eines informàtiques són claus per a la seva formació continuada però sent crítics amb els aspectes negatius que també comporten.
ͽPersones amb capacitat d’adaptació, capaces de comunicar-se amb persones diverses, en diferents idiomes, en un món multicultural i divers.
ͽPersones preparades amb una formació integral havent desenvolupat les seves capacitats físiques, intel·lectuals, socials, transcendents i afectives com a base del desenvolupament de totes les seves competències que li portin a viure en plenitud personal.

 Visió

L’Escola Mare de Déu del Carme volem ser reconeguts com un centre
ͽ Referent i diferenciat al Prat de Llobregat pel seu nivell de formació integral dels nostres alumnes amb els mitjans i requisits del nostre món actual canviant.
ͽAcollidor de la diversitat en el seu més ampli sentit, que ajuda a créixer a cada persona des de la seva unicitat i originalitat però en relació enriquidora amb l’altre.
ͽ Potenciador de la dimensió social del nostre alumnat basant la nostra educació en l’alteritat sent sensibles a les necessitats del món i lluitant activament per a la seva transformació i per la justícia.

ͽAfavoridor d’una educació basada en la dimensió ètica i transcendent que s’esforça en el treball de la vida interior dels seus alumnes com a base del seu ésser persona conscient i compromesa en tots els aspectes de la seva vida.
ͽ Dinamitzador de les relacions de la Comunitat Educativa des de la participació, l’obertura, el respecte i diàleg en què tots els seus membres (famílies, alumnes, personal docent, personal no docent i religioses) tenen paraula i presència activa i compromesa.
ͽ Promotor de la formació permanent i l’acompanyament del seu personal com a clau de la millora contínua dels processos educatius i dels serveis.

Valors

Per aconseguir la nostra missió, com a escola evangelitzadora, seguidora del model de Jesús de Natzaret, treballem i vivenciem els valors cristians i humans com a pilars de la formació integral dels nostres alumnes.
ͽ RESPECTE: Fomentant una actitud de senzillesa, llibertat i acollida. Afavorint la capacitat d’escoltar, dialogar i afavorir l’expressió lliure d’idees i creences. Impulsant actituds obertes a les aportacions d’altres cultures i rebutjar comportaments segregadors i selectius, creant espais de tolerància, respecte i pau que porten a el coneixement, acceptació i valoració de cada individu amb les seves diferències, qualitats i limitacions.
ͽ CULTIU DE LA INTERIORITAT: cultivant l’interior com a espai de la descoberta d’un mateix, de l’altre i de Déu que porta a una manifestació exterior d’alegria i pau sinceres viscudes des del descobriment del transcendent en un mateix, en els altres i en la natura.
ͽ FOMENTAR LA SOLIDARITAT I LA JUSTÍCIA: sent sensibles a les necessitats dels altres, ser capaços d’oferir ajuda implicant personalment, educant als alumnes des de la perspectiva d’un món global i interconnectat en què es necessiten persones responsables que optin per l’eradicació de les injustícies que el regeixen.
ͽ RESPONSABILITAT I ESFORÇ: fomentant la responsabilitat i l’esforç dels nostres alumnes com a eix per al seu creixement integral i la seva maduració sent capaços de conduir la seva pròpia vida treballant per fer realitat el Regne de Déu en la nostra societat.

Objectius generals que regeixen la concreció del PEC

Tots els objectius de l´Escola Mare de Déu del Carme tenen el seu marc de referència en el Caràcter Propi de l’escola i en la voluntat de la nostra comunitat educativa de cultivar tots els recursos personals dels alumnes per ajudar-los a esdevenir persones autònomes, lliures, responsables, felices, amb una sòlida preparació intel·lectual i un bon desenvolupament físic, moral i social.

Els objectius generals que ens plantegem són:

 1. Afavorir  el desenvolupament  de les capacitats de cada alumne motivant l’esforç i la  responsabilitat  per tal de fer persones competents  en els diferents àmbits de la societat, formades amb els mitjans actuals i sent atesos respectant la seva diversitat.
 2. Desvetllar en els alumnes l’esperit crític envers la realitat que els envolta per tal de fer-los persones compromeses en la construcció d’un món millor.
 3. Potenciar els valors de la persona des de la perspectiva  de l’evangeli  afavorint la seva dimensió ètica, solidària  i transcendent.
 4. Afavorir la participació de la comunitat educativa en diferents àmbits de la vida escolar.
 5. Millorar els resultats educatius i l’èxit escolar
 6. Millorar la cohesió social.

 Per tal d’assolir els esmentats objectius estructurem les estratègies de treball en diferents eixos:

 1. Treball per a la millora dels resultats acadèmics
 2. Atenció a la diversitat
 3. Escola digital
 4. Formació en valors – Millora de la convivència a l’escola
 5. Escoles verdes
 6. Escola plurilingüe
 7. Treball en qualitat

 

Fonamentació en el Caràcter Propi de les Carmelites Missioneres

Els centres educatius són llocs privilegiats per al creixement integral de la persona

Tenen com a finalitat afavorir el creixement i la maduració de l’alumnat i formar persones capaces de construir una societat millor.

 L’escola es fonament en els següents principis:

 

 1. Promou la responsabilitat personal
 2. Amb sentit de la JUSTÍCIA
 3. Desperta la CONSCIÈNCIA CRÍTICA
 4. Promou la recerca de sentit de la vida
 5. Potencia una educació arrelada a la seva cultura i oberta a la universalitat
 6. Oferir una visió positiva de l’ésser humà
 7. Ofereix una visió cristiana de l’ésser humà i del món.
 8. Educa en els valors de l’Evangeli
 9. Promou un clima de senzillesa, llibertat, alegria i comunió
 10. Ofereix una escola oberta a tothom

 

Treballem quatre àmbits diferenciats i alhora complementaris: Integració de la personalitat, Dimensió social, Recerca de sentit , Treball en valors

 

Integració de la personalitat

Ajudar els alumnes a descobrir les seves capacitats

Potenciar totes capacitats 

-          A partir de coneixement, autoestima i superació de si mateix.

-          Expressió plàstica, corporal, dinàmica, musical, simbòlica, literària,…

-          Autonomia en l’acció, criteri propi, esperit crític.

-          Capacitat d’admiració, de silenci, de reflexió i d’escolta.

 

Dimensió social

Crear un ambient de solidaritat

Analitzar la realitat social de manera crítica

Afavorir un clima de cooperació personal

Promoure la preparació humana i professional per col·laborar activament en la millora de la societat

Conscienciar que en la mesura que millorem la societat

 

Recerca de sentit

Respectar a la persona

Introduir el fet religiós com a contingut cultural.

Presentar la persona de jesús: qualitat a les classes de religió, els valors humans i socials més rellevants del seu missatge.

 

Treball en valors

Educar en la interioritat

Educar per a la construcció de la pau: fomentant actitud d’acolliment, sense discriminacions per motius religiosos, intel·lectuals,  sexistes, polítics, … i evitant comportaments agressius i violents

Fomentar la solidaritat: estar atents a les necessitats dels altres, ser capaços d’oferir ajut implicant-nos personalment.

Creació d’una societat més justa

Principis metodològics

 1. Una metodologia oberta i flexible
 2. L’orientació de l’alumnat
 3. L’atenció a la diversitat entesa des de la inclusió.
 4. La integració de les NNTT com a eina pedagògica
 5. Una educació complementària
 6. L’avaluació com a procés de millora
 7. El treball en equip del professorat
 8. L’acció compartida família-escola
 9. La recerca de l’excel·lència
 10. Qualitat educativa

 

L’escola guia i acompanya als alumnes en el desenvolupament de les totes seves capacitats mitjançant el treball en equip amb un estil proper, actiu, coherent per a cada persona i grup.

 

Acompanya els processos d’aprenentatge dels seus alumnes mitjançant la preparació, realització de tasques, amb un seguiment individualitzat de l’alumne fonamentant l’avaluació en el  procés d’aprenentatge de l’alumne.