Projecte Educatiu

 

El propòsit de l’escola és el desenvolupament de competències per la vida per poder donar resposta als reptes individuals i col•lectius. En el dia a dia de la nostra escola integrem els quatre pilars de l’aprenentatge proposats per la UNESCO, que tenen el mateix pes en l’acció educativa i que regeixen tota la nostra acció educativa.

Els nostres alumnes desenvolupen el seu procés d’aprenentatge al voltant del següents quatre eixos:

Aprendre a conèixer: Desenvolupen les eines cognitives necessàries per a comprendre millor el món i les seves complexitats, i per proporcionar una base apropiada i adequada per a l’aprenentatge futur.

Aprendre a fer: Desenvolupen les habilitats que permetin a les persones participar efectivament en la societat del coneixement, la qual cosa també suposa saber afrontar situacions complexes i treballar en equip.

Aprendre a conviure: Desenvolupen les actituds i valors que fonamenten els drets humans, la igualtat de gènere, els principis democràtics, el respecte i l’entesa intercultural, el desenvolupament sostenible i la pau a tots els nivells de la societat i de les relacions humanes, perquè les persones i les societats puguin conviure harmònicament.

Aprendre a ser: Desenvolupen capacitats auto-analítiques i socials que permetin que les persones assumeixin les responsabilitats de la llibertat, així com despleguen de manera integral el seu màxim potencial psico-social, afectiu i físic.

Per tal d’assolir els següents eixos el nostre projecte educatiu es basa en els següents Fonaments Metodològics:

 • Educació integral dels alumnes que són centre de l’aprenentatge respectant sempre l’evolució global i personalitzada de cada alumne, treballant per l’equitat i la inclusió tenint en compte les diferències individuals de l’alumnat i també els coneixements previs de cada persona.
 • Educació individualitzada amb un seguiment tutorial personalitzat i diferenciador.
 • Treball de les intel•ligències múltiples per tal de dissenyar una educació personalitzada per donar resposta a totes les necessitats i desenvolupar les potencialitats dels nostres alumnes.
 • Treball competencial de les diferents àrees d’aprenentatge per tal deser capaços de fer servir les habilitats, els sabers i coneixementsque tots tenim i anem incorporant al llarg de la vidaper utilitzar-los en situacions quotidianes.
 • Educació activa que estimuli la iniciativa, potenciï la curiositat i l’aprenentatge experiencial, fomentant en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora fonamentada en el descobriment.
 • Foment del treball cooperatiu com a base de l’aprenentatge social per tal de treballar junts i mitjançant la discussió en grup i el conflicte cognitiu poder aprendre coses noves, rectificar, consolidar o reformar aprenentatges assolits.
 • Aprenentatge basat en el joc, fonamentat en l’ús de jocs educatius per tal de millorar la motivació i adquisició de coneixements i competències per part dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge.
 • Introducció de metodologies innovadores que posen a l’alumne com a actor principal del seu aprenentatge: Aprenentatge basat en problemes, Treball per projectes, i desenvolupar a l’aula una cultura de pensament amb rutines i destreses que fan visible el pensament de l’alumne.
 • Treball de les emocions com a part integral de l’aprenentatge, generant sintonia amb les motivacions de l’alumnat i donant importància a les seves emocions.
 • Aprenentatge plurilingüe fonamentat en l’aprenentatge de les llengües pròpies i afegint l’anglès i francès també com a llengües d’aprenentatge.
 • Avaluació dels aprenentatges entesa no només des del punt de vista cognitiu sinó també referents al desenvolupament físic, social i emocional. L’avaluació entesa com una eina per millorar l’aprenentatge i l’ensenyament i per tal que els alumnes desenvolupin capacitats per a l’autoregulació i l’autoavaluació.
 • Aprenentatge fonamentat en el diàleg fe-cultura en el món actual.