PLA ACOLLIDA

La realitat plural i diversa de la nostra societat i l’arribada d’alumnat nouvingut en qualsevol moment del curs i els que s’incorporen ordinàriament, fa que l’escola s’organitzi per tal de donar resposta i acollida a aquestes persones.

Pretenem

  • Integrar el més ràpidament possible l’alumnat nouvingut i afavorir la integració de les seves famílies i assegurar un bon acolliment a l’aula i al centre.
  • Prioritzar els continguts de la llengua en situació comunicativa, facilitant la participació activa dels alumnes en l’ús del llenguatge.
  • Facilitar-los la superació de llacunes existents en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge per tal de millorar el seu rendiment acadèmic.

 Ens organitzem

  • L’actuació va adreçada als alumnes que s’incorporen nous al nostre centre tant d’incorporació a principi de curs com d’incorporació tardana.
  • Dos professors disposaran d’un total de temps per tal de fer aquesta acollida i seguiment de l’alumnat nouvingut.  Es parteix d’una avaluació inicial de l’alumne i a partir d’aquesta es treballa individualment o en petit grup amb aquests alumnes.