MEDIACIO

El programa de Mediació aquest curs s’aplicarà  a l’Educació Infantil i als cicles CM i CS de l’Educació Primària i a tota l’etapa de l’ESO. En el marc de la Mediació de conflictes.
 
 
 Qué pretenem?

  • Obrir un via clara per aprendre a afrontar conflictes responsablement, tenint en compte als altres a l’hora de buscar solucions en comú.
  • Contribuir activament a la cultura del diàleg i la pau.
  • Aprendre a buscar vies pacífiques i equitatives per afrontar conflictes en un entorn de creixement, d’acceptació, d’aprenentatge i de respecte mutu.

Com ens organitzem?

Les mediadores de l’escola disposen de temps setmanal per a atendre els diferents conflictes que sorgeixen entre els alumnes d’Educació Primària i l’ESO.

Durant aquest curs s’introdueix una activitat complementària adreçada als alumnes d’Educació Infantil on es treballen els objectius que es pretenen en aquest pla.
 
PARLEM-NE !!

Qui no s’ha trobat mai davant d’una situació conflictiva i no ha sabut com reaccionar? Què passa quan ens sentim bloquejats davant d’un problema? Els conflictes no s’acaben mai?

Els conflictes són quelcom natural a la vida i, per tant, també a l’escola.  Els conflictes no són ni positius ni negatius, sinó que depèn de com hi responguem.

Cada persona interpreta els conflictes des del seu punt de vista; els punts de vista, com les persones, son diferents.

QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ? 

La mediació NO ÉS una simple tècnica que s’ocupa de facilitar la desaparició dels conflictes en els centres educatius, ni tampoc un complement light del sistema disciplinari.

La mediació:

  • ÉS una via voluntària i confidencial de tractar els conflictes.
  • ÉS un espai on els protagonistes prenen les pròpies decisions per consens.
  • ÉS un intent de treballar amb l’altre i no contra l’altre.
  • ÉS buscar una via pacífica i equitativa d’afrontar els conflictes en un entorn de   creixement, d’acceptació, d’aprenentatge i de respecte mutu.

COM PUC ACCEDIR AL SERVEI DE MEDIACIÓ?

L’accés al Servei de Mediació el pots fer per dues vies:

1. Qualsevol professor que presenciï un conflicte pot recomanar a les parts implicades l’assistència a una sessió de mediació.

2. Qualsevol de les parts implicades en un conflicte, o totes dues alhora, poden sol·licitar el servei de mediació.

En tots dos casos la mediadora es posarà en contacte amb els alumnes implicats i propiciarà la trobada de mediació dintre de l’horari escolar.