ESCOLA DIGITAL

Continuem adherits al Projecte EduCAT 2.0.del departament d’ensenyament de la Generalitat. Aquest projecte és la concreció a Catalunya del projecte “Escola 2.0.” Consisteix bàsicament en que els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO disposaran d’un ordinador ultraportàtil com a eina de treball. Al mateix temps a les aules de tota l’ESOes disposa aquest any d’eines digitals i connexió a internet.

Objectius

  • Generalitzar les eines informàtiques en les pràctiques d’E-A.
  • Innovar els plantejaments didàctics i facilitar els enfocaments competencials.
  • Afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat.

Línies d’acció

  • Continuació del Projecte EduCAT 2.0 a 1r, 2n i 3r d’ESO.
  • Dotació de material digital a les aules de 3r i 4t d’ESO i algunes aules d’EP.
  • Incorporació a la Plataforma interactiva Educ@mos.