Educació primària

EDUCACIO PRIMARIA

El nen/a d’Educació Primària

En aquesta etapa els nens i nenes consoliden la seva identitat, comencen a tenir consciència de les seves capacitats i limitacions i perceben la seva situació en el medi social i cultural.

En aquesta etapa s’observen grans canvis a nivell emocional, psicomotriu, cognoscitiu i social. Els canvis a nivell emocional, des dels grans canvis d’humor en els nenes del cicle inicial fins a un progressiu control emotiu al llarg dels cicles mitjà i superior.

A nivell psicomotriu, el moviment és un dels instruments de coneixement del propi cos i en els darrers anys es caracteritza per la reflexió i interiorització d’aquest.

Des d’un punt de vista intel·lectual, els alumnes d’aquesta etapa raonen sobre situacions o objectes concrets que els són coneguts i familiars. Al llarg de l’etapa es desenvolupen comportaments que manifesten la curiositat intel·lectual, l’acceptació de la necessitat d’observar característiques de la realitat i d’altres que afavoreixen l’apropament al món de la ciència. A nivell social al llarg de l’etapa el nen/a va evolucionant fins a sentir que el grup és un lloc ideal per perfilar i perfeccionar tota la seva motivació vers el coneixement i en les relacions socials.

Què ha d’haver assolit en finalitzar l’etapa d’Educació Primària?

El nen i la nena hauran d’utilitzar de manera apropiada la llengua castellana i catalana, haurà de comprendre i expressar missatges senzills en llengua estrangera, aplicar a les seves situacions de vida quotidiana operacions de càlcul i procediments lògics elementals, adquirir habilitats que el permetin desenvolupar-se amb naturalitat a l’àmbit familiar i domèstic com també en els grups socials en que es relaciona, utilitzar diferents llenguatges d’expressió artística, conèixer les característiques fonamentals del medi físic, social i cultural, valorar la higiene i salut del propi cos i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el seu desenvolupament personal.

Com s’organitza l’etapa i quines àrees es treballen?

L’etapa d’Educació Primària s’organitza en tres cicles :

Cicle Inicial: 6 a 8 anys.
Cicle Mitjà: 8 a 10 anys.
Cicle superior: 10 a 12 anys

Les àrees d’aprenentatge són :

  • Llengua (catalana i castellana).
  • Llengües estrangeres.
  • Coneixement del medi social i cultural.
  • Coneixement del medi natural.
  • Educació musical.
  • Educació visual i plàstica.
  • Educació Física.
  • Matemàtiques.
  • Religió catòlica

D’acord amb el Caràcter Propi del centre i com a resposta del dret dels alumnes a rebre una educació integral, s’ofereixen un conjunt d’activitats amb l’objectiu de complementar l’acció educativa integral. L’acceptació de les activitats complementàries, aprovades pel Consell Escolar, col·laboren en la millora del model educatiu del Centre.

Educació Primària Cicle Inicial es fan els següents tallers

* Eduquem la convivència                 Una hora setmanal
* PAI                                              Una hora setmanal
* Taller artístic                                 Una hora i mitja setmanal
* Tallers                                          Una hora i mitja setmanal

Educació Primària. Cicle Mitjà es fan els següents tallers

* Eduquem la convivència                 Una hora setmanal.
* Educació en valors                        Una hora setmanal
* Biblioteca                                     Una hora setmanal
* PAI (Activació Intel·ligència)           Una hora setmanal
* Treballem l’entorn                          Una hora setmanal.

Educació Primària. Cicle Superior es fan els següents tallers 

* Eduquem la convivència                 Una hora setmanal
* Taller de valors (5è)                        Una hora setmanal
*  PAI         (5è)                               Una  hora setmanal
*  Biblioteca                                     Una  hora setmanal
* Hàbits saludables (6è)                    Una hora setmanal.
* Teatre (6è)                                     Una hora setmanal.
* Iniciació al francès (6è)                   Una hora setmanal.
* Pensem, projectem, fem (5è)          Una hora setmanal.