Educació infantil

EDUCACIO INFANTIL

El nen/a d’Educació Infantil
 
L’educació infantil és l’etapa en que l’infant perfecciona la seva capacitat d’anàlisi perceptiva, així com les habilitats sensòrio-motrius. El nen/a abandona progressivament el seu egocentrisme a mesura que va augmentant la quantitat i la qualitat de la seva participació social, de jocs solitaris passa a jocs cooperatius i desenvolupa la funció simbòlica.
L’infant pregunta i es pregunta, prediu resultats i gaudeix del descobriment del món que l’envolta, construeix la noció d’objecte i estableix relacions, correspondències i comparacions entre aquests.
Fa contínuament processos d’assimilació i acomodació. Aixa mateix fa un ajust fonològic, augmenta el lèxic i millora la seva creativitat sintàctica, i l’enunciat de frases, passant de les simples a d’altres estructures més complexes. 

Què ha d’haver assolit en finalitzar l’etapa d’Educació Infantil?
 
El nen i la nena hauran d’haver assolit unes capacitats que els possibilitin viure unes relacions estables i afectives amb sí mateixos i els altres, un coneixement i interpretació de l’entorn, així com l’adquisició d’uns instruments d’aprenentatge, que els permetrà anar formant part d’una societat culturalment organitzada. 

Quines àrees es treballen?
 
A l’etapa d’educació infantil es relacions el desenvolupament maduratiu i evolutiu amb uns aprenentatges concrets.
La construcció d’aquests aprenentatges concrets es fa mitjançant les informacions rebudes i les experiències realitzades gràcies a una adequada interacció amb l’entorn. L’entorn és un tot global que convé desglossar per poder integrar aquelles informacions i experiències al voltant d’uns nuclis que esdevinguin realment significatius per a l’infant.
 
Àrees d’aprenentatge:

  • DESCOBERTA D’UN MATEIX.
  • DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL.
  • INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGE (llenguatges verbal, musical, plàstic i matemàtic).

Les àrees s’entenen amb un criteri de globalitat i d’interrelació. 

D’acord amb el Caràcter Propi del centre i com a resposta del dret dels alumnes a rebre una educació integral, s’ofereixen un conjunt d’activitats amb l’objectiu de complementar l’acció educativa integral. L’acceptació de les activitats complementàries, aprovades pel Consell Escolar, col·laboren en la millora del model educatiu del Centre.      

A l’Educació Infantil 3 anys es fan els següents tallers

         * Ritme                                            Una hora  setmanal

         * Jocs psicomotrius                           Una hora setmanal.

         * Jocs dirigits                                    Una hora  setmanal

         * Taller d’anglès                                Una hora setmanal.

         * Taller de contes                              Una hora setmanal.

Educació Infantil 4  i  5  anys es fan els següents tallers

         * Informàtica                                     Una hora setmanal. Desdoblament.

         * Tallers d’expressió                          Dues hores setmanals.

         * Taller d’anglès                                Una hora setmanal

         * Fem les paus                                 Una hora setmanal