Educació infantil

 

Educació Infantil Mare de Déu del Carme El Prat de Llobregat

 

El nen/a d’Educació Infantil

L’educació infantil és l’etapa en que l’infant perfecciona la seva capacitat d’anàlisi perceptiva, així com les habilitats sensòrio-motrius. El nen/a abandona progressivament el seu egocentrisme a mesura que va augmentant la quantitat i la qualitat de la seva participació social, de jocs solitaris passa a jocs cooperatius i desenvolupa la funció simbòlica.
L’infant pregunta i es pregunta, prediu resultats i gaudeix del descobriment del món que l’envolta, construeix la noció d’objecte i estableix relacions, correspondències i comparacions entre aquests.
Fa contínuament processos d’assimilació i acomodació. Així mateix fa un ajust fonològic, augmenta el lèxic i millora la seva creativitat sintàctica, i l’enunciat de frases, passant de les simples a d’altres estructures més complexes. 

Els nens i nenes utilitzen el cos i el moviment per a explorar el món que els envolta. Les estones de psicomotricitat són molt importants per al seu desenvolupament físic, emocional i social.

A les sessions de psicomotricitat hi ha estones que són lliures i posen en funcionament la creativitat i la imaginació a través de l’exploració de diferents materials. En aquestes propostes obertes es respecten les preferències a l’hora de triar, reforçant les conquestes individuals que fan avançar els nens i nenes en el camí cap a la seguretat i l’esforç. També hi ha estones més dirigides on potenciem un concepte concret que volem treballar del currículum, com nocions espaials (davant/darrera) o continguts que es porten a terme en el projecte de l’aula a través de sessions de centre d’interés. Els materials de psicomotricitat afavoreixen a millorar les habilitats motrius de coordinació, equilibri i anar consolidant la seva lateralital.

La nostra metodologia es basa en els principis del socioconstructivisme, partint dels aprenentatges significatius i funcionals, que, amb un clar enfocament globalitzador possibilitin l’adquisició de nous aprenentatges com a base d’una formació permanent.

Concrecions del projecte Educatiu a l’etapa d’Educació Infantil

APRENDRE A SER

 • Espais (ambients experimentació, ambients de teatre, ambients matemàtic- lògic, ambients de traç i ambients de creació artística) amb grups de nens i nenes de P4 i P5 barrejats.
 • Twins: treball cooperatiu per parelles.
 • Taller d’emocions: posar paraules, imatges, dibuixos… a les pròpies emocions i sentiments per poder expressar com ens sentim i anar gestionant el què sentim.
 • Activitats transversals:

Educació per a la mobilitat segura: ser responsables com a ciutadans quan anem pel carrer i coneixedors dels elements bàsics de la seguretat viària.

Educació ambiental: Activitats per fomentar l’hàbit d’observar la natura i potenciar actituds de respecte.

Educació per a la higiene i salut: activitats relacionades per descobrir, conèixer i controlar el nostre cos i adquirir hàbits bàsics de salut i benestar.

Educació per enriquir-se personalment: familiaritzar-se amb les arts escèniques i tradicions culturals. Promoure el gust per la lectura entre els infants i les seves famílies.

 • Sessions d’interioritat: Escolta’t.
 • Campanyes i activitats proposades des del departament d’animació cristiana.
 • Desenvolupament del PAT (Pla d’acció tutorial). 

APRENDRE A FER i A CONÈIXER

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

 • Utilització de varietat de materials i jocs per apropar i implicar als infants en el procés de descoberta i comprensió del funcionament del codi escrit.
 • Material d’Axioma basat en penso i dic ,penso i escric.
 • Quatre mestres (amb els dos P5) o cinc mestres (amb els dos P4) per treballar el llenguatge verbal, en algunes sessions.
 • Aprenentatge entre iguals: padrins de lectura (2n amb P3)
 • Expressió oral: activitats a la rotllana, representació de contes, memorització de poemes i cançons…
 • Glifing: entrenament sistemàtic de la lectura que es realitza mitjançant un programa informàtic de format lúdic.
 • Taller del conte.
 • Maletes viatgeres.

Llengua estrangera:

Mètode Artigal per a l’aprenentatge de l’anglès. Està basat en contes senzills i significatius per als alumnes on ells hi participen de forma activa.

Proposa iniciar l’aprenentatge de l’anglès per mitjà de contes escenificats on, sense cap suport visual, els alumnes representen des del primer moment els personatges dels diferents contes. Aquesta vivència activa, aquesta emoció assolida des de la posició de protagonistes, aquest fer i dir, aquest ser ells el conte, els converteix en aprenents de la llengua.

Posteriorment, els contes es complementen amb un conjunt de treballs que afegeixen suport visual: murals col·lectius, fitxes de dibuixar, targetetes, cançons, jocs, llibres o petits teatres amb personatges autoadherents. Cada una d’aquestes activitats esdevé una nova oportunitat de fer i dir el relat.

Finalment, els contes arriben a casa on seran explicats a altres: als pares i mares, als germans, als avis, … Aquesta interacció entre els/les fills/es que expliquen el conte i els familiars que l’escolten és un mecanisme molt important d’aprenentatge.

L’acte d’explicar contes ensenya llengua a qui els explica. L’emoció de qui ho escolta afegeix significat a aquesta explicació.

 • Anglès a P3 i P4 en franges de mitges hores.
 • Anglès a P5 en franges d’hora sencera
 • Auxiliar de conversa

ÀMBIT CIENTÍFICO-MATEMÀTIC

 • Material d’Axioma basat en penso, experimento i construeixo.
 • Treball per projectes.
 • Sortides d’un dia.
 • Bits d’Intel·ligència són un mètode didàctic que milloren l’atenció, faciliten la concentració i desenvolupen i estimulen el cervell, la memòria i l’aprenentatge. Es basa en mostrar informació visual i auditiva de forma concisa i ràpida, mitjançant targetes d’informació. 

ÀMBIT RELIGIÓ

 • Donem a conèixer que Jesús va néixer a Betlem i és amic de tots i ens estima.
 • Donem a conèixer que la Mare de Déu és la Mare de Jesús i també Mare de tots els cristians, els quals formen una gran família.
 • Respectar les persones i coses del seu voltant, tenir-ne cura i preocupar-se per elles, com Jesús ha fet i ens ensenya a fer.

ÀMBIT ARTÍSTIC

 • Danses per a treballar les audicions i cançons o pel plaer de dansar.
 • Creació musical pròpia individual, per twins o en grup.
 • Utilització de diferents instruments, materials, eines i tècniques per a la interpretació, producció i creació artística.
 • Taller creatiu 

ÀMBIT PSICOMOTRIU

De manera transversal es treballa a totes les àrees.

 • Activitats individuals: iniciació a la consciència corporal, descoberta d’un mateix i possibilitats personals.
 • Activitats col·lectives o per twins: descoberta de l’altre, normes i respecte , habilitats socials en la resolució de conflictes, presa de decisions….
 • Jocs Psicomotrius
 • Jocs dirigits
 • Ritme.
 • Desdoblament dels grups de P3 a l’hora de Psicomotricitat.
 • Treball dels valors implícits de la psicomotricitat ( esforç, superació, respecte…)

ÀMBIT DIGITAL:

 • Ús de la plataforma escolar.
 • Ús dels ordinadors i pissarra digital en els diferents llenguatges (verbal, matemàtic i plàstic)
 • Desenvolupament del Pla TAC on estan descrites les actuacions que es duen a terme. 

ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE:

 • Iniciació a la reflexió envers el que fan:

Autoavaluació, coavaluació i metacognició.

 • Treball per twins
 • Aprenentatge entre iguals. 

APRENDRE A CONVIURE

 • Activitats i jocs de convivència per afavorir les bones relacions entre twins i entre el grup-classe.
 • Activitat de “Fem rotllana”
 • Racons de jocs.
 • Activitats transversals:

Conviure amb responsabilitat: E. Viària, l’amic policia

Convivim amb la diversitat: tallers realitzats amb col·laboració del centre Can Rigol.

 • Desenvolupament del PAT (Pla d’acció tutorial).