ESO

 

ESO Mare de Déu del Carme

 

El noi/noia de Educació Secundària

Els nois i les noies  experimenten en l’adolescència   una enorme transformació , una metamorfosi física i psicològica que l’adolescent ha d’afrontar per a aconseguir autonomia personal i social. Els joves necessiten superar diversos reptes:

 • Desenvolupar les capacitats cognitives i emocionals. Mentre que el nen només és capaç de pensar, manipular informació sobre continguts concrets i utilitzar una lògica elemental (classificació, numeració), l’adolescent assoleix l’últim estadi de la intel·ligència, el pensament abstracte i al coneixement reflexiu , que els permetrà assolir una nova forma de pensar i raonar sobre les coses.
 • Construir la pròpia identitat: integrar i acceptar la imatge corporal, tenir expectatives i projectes futurs. Això implica acceptar les transformacions físiques de la pubertat, redefinir les relacions familiars, aconseguir la independència emocional i la identitat sexual.
 • Adquirir noves capacitats socials (relacions amb companys d’ambdós sexes i amb els adults), una moral autònoma (acceptar els valors i comprendre les normes socials), noves relacions interpersonals (inici d’una relació de parella) i exercir un rol estudiantil o laboral.

Concrecions del Projecte Educatiu a l’etapa d’Educació Secundària

APRENDRE A SER

Amb un acompanyament personalitzat a través de:

 • Cotutories (3 tutors per nivell)
 • Educació emocional
 • El desenvolupament d’habilitats intrapersonals:
  • Complementària de creixement personal a 4t ESO.
  • Mindfulnnes)
 • El desenvolupament de les competències socials per tal d’esdevenir  agent del canvi social:
  • Servei comunitari.
  • Optativa de Sostenibilitat.
  • Complementària Geniushours. 

APRENDRE A CONÈIXER I A FER

Els alumnes aprenen a conèixer i a fer en el món:

 • A través de diferents metodologies on l’alumne és protagonista del seu propi procés d’aprenentatge:
  • Aprenentatge cooperatiu.
  • Aprenentatge per projectes.
  • aprenentatge basat en problemes).
 • Sent protagonista del seu procés d’avaluació (rubriques).
 • Experimentant diferents estratègies que desenvolupen la cultura del pensament (rutines de pensament i destreses) i del pensament crític.
 • De manera competencial i significativa:
  • Treball integrat de les llengües.
  • Aprenentatge de les matemàtiques a partir de problemes globals.
 • Augmentant la seva competència en llengües estrangeres:  anglès i francès
  • Incorporació sistemàtica de l’anglès com a llengua d’aprenentatge altres àrees (ViP, Educació Física)
  • Pràctica de la llengua oral anglesa amb l’auxiliar de conversa.
  • Projectes e-Twinning en anglès i francès
  • Estades lingüístiques en francès a París.
  • Estades lingüístiques en anglès a Londres.
  • Facilitació per a la preparació d’exàmens oficials (anglès i francès) .
 • Incorporantl’ús de les TIC en els seus aprenentatges:
  • Complementària d’Apps.
  • Ús de les TIC amb diferents finalitats en les diferents àrees.
 • Utilitzant el moodle de la plataforma així com dels blogs d’algunes matèries.
 • Expressant i creant:
  • Complementària Musical.
  • Treballs cooperatius en Visual i Plàstica.
  • Complementària de Geniushours.
 • Aplicant processos propis del mètode científic per interrogar-se sobre l’entorn i cercar respostes.
  • Complementària Fem ciència.
  • Desdoblament de les CCNN .
  • Treball de recerca .
 • Desenvolupant projectes i resolent problemes des de l’àrea de tecnologia per poder comprendre el mon artificial que ens envolta.
 • Participant en concursos i propostes externes:
  • Proves Cangur.
  • Programa Joves i Ciència.
  • Projecte Mart XXI.

APRENDRE A CONVIURE 

Els alumnes esdevenen protagonistes  del clima de convivència a l’escola:

 • Formant-se en mediació de conflictes (complementària de mediació en 2n ESO, mediació entre iguals) .
 • Fent tutoria entre iguals.
 • Amb el programa “Internet segura, tu a tu”.
 • Prenent decisions que els afecten directament a través de la Junta de delegats i de la participació en els diferents comitès de l’escola (Solidari, Medioambiental).