E.S.O.

EDUCACIO SECUNDARIA

COM ÉS L’ALUMNE DE L’ESO?

L’alumne de d’ESO  inicia aquesta etapa  en un moment de desenvolupament personal fonamental: l’adolescència, etapa que el portarà de l’infantesa  a la vida adulta i que presenta una sèrie de característiques que cal tenir en compte  per tal de fer una bon acompanyament en el seu procés  d’aprenentatge i de creixement personal.  De manera global, algunes d’aquestes característiques són:

Canvis físics importants  lligats a la maduració sexual i que poden generar  preocupació per la seva imatge respecte als altres   i sentiments contradictoris sobre el seu aspecte.

Construcció de la pròpia identitat: L’adolescent ha de respondre a la pregunta fonamental “Qui sóc jo?”: perfilar  la imatge sobre un mateix; adoptar compromisos de caràcter ideològic; adquirir responsabilitats; definir l’orientació sexual; optar per un estil de vida i de relacions; projectar un futur desitjable, etc.

Maduresa  cognitiva: és l’etapa del desenvolupament del pensament abstracte,  augmenten molt els seus interessos  intel·lectuals i adquireix una major capacitat per al treball físic i mental.

Desenvolupament  de les relacions socials : en l’adolescent preval  el seu interès per  fer noves amistats, sentir-se bé en el seu grup i, per descomptat, aprendre  a relacionar-se amb  individus del sexe oposat. Aquesta interacció  amb els iguals  beneficia el seu desenvolupament  personal i social.

FINALITATS DE L’ESO

Aquesta etapa educativa és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formació personal basada en l’autonomia personal que permeti l’aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir compromisos individuals i col·lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica.

La finalitat de l’educació secundària obligatòria és proporcionar a tots els nois i les noies una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l’autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i a la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

L’educació secundària obligatòria ha de garantir la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa. Per aconseguir-ho cal una educació de qualitat adaptada a les necessitats de l’alumnat i on predomini l’èxit escolar, i l’equitat en la seva aplicació i distribució en el territori.  (DECRET 143/2007, de 26 de juny,)

QUÈ DEMANA L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA A UN ALUMNE?

Les característiques personals de l’alumne de l’ESO constitueixen unes potencialitats extraordinàries que cal aprofitar per tal que l’alumne respongui de manera adequada a les exigències de l’etapa. De manera general, el que l’ESO demanarà als alumnes és:

Progressiva adquisició d’autonomía en l’organització de les tasques acadèmiques.

Control sobre els propis resultats i capacitat d’autoavaluació i reflexió sobre el seu procés d’aprenentatge.

Constància en el treball.

Compromís en la creació d’un ambient adequat per a l’adquisisció dels parenentages propis i dels altres.

Implicació personal per a la bona convivència entre tots els membres de la comunitat educativa.

ORGANITZACIÓ DE L’ETAPA

MATÈRIES

Les matèries que estudiaran els alumnes de l’ESO són les següents:

1r ESO

 

Ll. Catalana

Matèria desdoblada 3h. setmanals

Ll. Castellana

 

Ll. Anglesa

Matèria desdoblada 1h. setmanals

C. Experimentals

Matèria desdoblada 1h. setmanals

C. Socials

 

Matemàtiques

Matèria desdoblada 3h. setmanals

Tecnologia

 

E. Física

 

E. Musical

 

Religió

 

Tutoria

 

Optatives

 

Complementàries

 

2n ESO

 

Ll. Catalana

Matèria desdoblada 3h. setmanals

Ll. Castellana

 

Ll. Anglesa

Matèria desdoblada 1h. setmanals

C. Experimentals

Matèria desdoblada 1h. setmanals

C. Socials

 

Matemàtiques

Matèria desdoblada 3h. setmanals 

Tecnologia

 

E. Física

 

Visual i Plàstica

 

Religió

 

Tutoria

 

Optatives

 

Complementàries

 

 3r ESO

   

Ll. Catalana

 

Ll. Castellana

 

Ll. Anglesa

Matèria desdoblada 1h. setmanals 

C. Experimentals

 

C. Socials

 

Matemàtiques

 

Tecnologia

 

E. Física

 

Visual i Plàstica

 

E. Musical

 

Religió

 

Tutoria

 

Ciutadania

 

Optatives

 

Complementàries

 

4t ESO

 

Ll. Catalana

 

Ll. Castellana

 

Ll. Anglesa

Matèria desdoblada 1h. setmanals 

C. Socials

 

Matemàtiques

 

E. Física

 

Religió

 

E. Ètico cïvica

 

Projecte de Recerca

 

Tutoria

 

Optatives

 

Complementàries

 

 

MATÈRIES OPTATIVES  CURS 2011-2012

1r Curs ( 2 h /setm) 

 

Planeta que batega

 

Habilitats i destreses motrius

 

Francès

2n Curs ( 3 h /setm) 

 

Cultura clàssica

 

 

Habilitats i destreses esportives

 

Francès

 

3r Curs ( 2 h /setm) 

 

Energia

 

Esport i salut

 

Francès

4t  Curs ( 3 h /setm) 

Franja horària 1

Franja horària 2

Franja horària 3

 

Física i Química

 

Tecnologia

 

Biologia i Geologia

 

Llatí

 

Francés

 

Visual i Plàstica

 

Biologia i Geologia

(Bàsiques)

 

Música

 

 

Tecnologia

(Bàsica)

 

 

MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES  CURS 2011-2012

1r

2n

3r

4t

Competències Socials

Raonament amb el llenguatge

Projectes telemàtics

(En anglès)

Projectes telemàtics

(En anglès) 

Raonament amb el llenguatge

Ecologia

 

Valors a través de les pel·lícules

Raonament matemàtic

 

METODOLOGIA

Adoptem una metodologia  que incideix de manera  molt especial   en el desenvolupament  de les capacitats dels nostres alumnes i en l’autonomia  de ser i d’aprendre, així com  en el sentit de cooperació i solidaritat.

En el plantejament metodològic de  la tasca educativa, és prioritari el desenvolupament de les competències bàsiques , per la qual cosa prioritzem la comprensió dels continguts  que es treballen per tal de, posteriorment oferir oportunitat per  posar en pràctica els nous coneixements , de manera que l’alumne pugui comprovar  l’interès i la funcionalitat del que s’ha après.

La nostra metodologia  és oberta i flexible, capaç d’adaptar-se a les necessitats d’aprenentatge dels nostre alumnes i d’incorporar en cada moment els avenços  que sorgeixen en el mon educatiu, ja des del punt de vista pedagògic com tecnològic.

Apostem per la incorporació de les TIC (Tècniques de la informació i la comunicació)  i de les TAC (Tècniques de l’aprenentatge i el coneixement)  en la nostra tasca educativa.

Des del curs 2009-2010 estem adherits al projecte educat 1×1, que ha implicat, com a novetat més  visible, l’ús generalitzat de l’ordinador personal  i dels continguts digitals com a recursos principals  per a l’adquisició dels aprenentatges .

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES

Els alumnes són els protagonistes de la nostra acció educativa que es caracteritza per tenir com a objectiu de fons, oferir-los  ocasions per crèixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat.  En cadascuna de les etapes, intervenen activament en la dinàmica educativa, d’acord amb les exigències de la seva edat i assumint responsabilitats proporcionals a la seva capacitat.

A més de les pròpies de la dinàmica de l’aula,  les possibilitats de participació en la vida escolar són molt variades:

  • Delegats de classe: que assumeixen de manera molt particular   les responsabilitats que comporta formar part d’un grup i ser el seu portaveu.
  • Comitè solidari.
  • Comitè medioambiental
  • Consell Escolar:  que els permet  la participació en aquest òrgan  per  representar  interessos , proposar iniciatives, …
  • Projecte PIDCES: que connecta els companys amb les ofertes formatives, lúdiques i d’assessorament de la localitat.